Administratorem Państwa danych osobowych są P.P.H. TESS Małgorzata i Sławomir Maksymowicz Sp. J.

Dane kontaktowe P.P.H. TESS znajdują się pod adresem www.tess.com.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a P.P.H. TESS Malgorzata i Sławomir Maksymowicz Sp.J celem marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług .
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;

3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań;

4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane przekazujemy innym osobom oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

1. naszym pracownikom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług,

2. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

4. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1. sprostowanie (poprawienie) danych,

2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.